จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Jazyk: Bisu

Informácia o verzii

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.