Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Jazyk: Agutaynen

Informácia o verzii

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.